fbpx

Általános szerződési feltételek

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a webkatapult.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

A Jogi Nyilatkozat érvényes 2020.március 17-től visszavonásig.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

1.1 Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

  • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
  • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
  • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
  • 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
  • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

2. A Szolgáltató

Név: Hód Kft.
Székhely: 5055 Jászladány, Kossuth u. 23.
Levelezési cím: 5055 Jászladány, Kossuth u. 23.
Képviselő neve: Tóth Imre
Cégjegyzékszám: 16-09-002647
Adószám: 11266981-2-16
Számlavezető pénzintézet: Erste Bank Zrt.
Honlap: webkatapult.hu
E-mail cím: info@webkatapult.hu

3. A szolgáltatás leírása

A webkatapult.hu oldalon bemutatott szolgáltatások nyújtása kiemelkedő minőségben.

 

4. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Hód Kereskedelmi Kft, Jászladány

5. Adatgyűjtés

A kapcsolat felvételi űrlap által bekért adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez használjuk fel. Harmadik félnek – pl. marketing tevékenységet folytató ügynökségek – csak és kizárólag az ügyfél kifejezett kérésével és engedélyével adjuk ki.

 

6. Adatvédelem

A honlap üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a kapcsolat felvételi űrlapon megadott személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az info@webkatapult.hu elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A honlapról összegyűjtött információ kizárólagos tulajdonosa a Hód Kft.

 

7. Megrendelés

A webkatapult.hu honlapon feltüntetett szolgáltatások igénybevételéhez az előzetes e-mailes, illetve telefonos egyeztetések után a felek írásban, mindkét fél aláírásával hitelesített együttműködési szerződést kötnek a kiválasztott szolgáltatások kivitelezésére. A szerződés egyértelműen tartalmazza mind a szolgáltató – Hód Kft. – mind pedig a Megrendelő kötelezettségeit, a fizetési módot és a határidőket.

A Hód Kft. fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket indoklás nélkül, pl. versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

A Megrendelő a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a info@webkatapult.hu email címre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatnak tartalmaznia kell a vásárló, megrendeléskor megadott teljes nevét, email címét, telefonszámát, megrendelt terméket, illetve a megrendelés pontos dátumát.

8. Az elállás joga

A Megrendelő jogosult a szerződés aláírását megelőzően elállni a szolgáltatás megrendelésétől.

9. Garanciák és akciók

Hód Kft. fenntartja magának a jogot, hogy időről időre az általa forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra árengedményt vagy más akciót, kedvezményt biztosítson. A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem érvényesek. A megrendelő az aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott szolgáltatást.

Amennyiben a kapott szolgáltatással, elkészült honlappal az ügyfél elégedetlen, úgy a megkötött szerződésben foglalt garanciára vonatkozó bekezdés az irányadó.

10. Záró rendelkezések

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el.